Primena đubriva u proizvodnji uljane repice

Uljana repica predstavlja ratarsku kulturu koja danas ima trend povećanja površina na kojima se gaji kako u Svetu tako i kod nas. Postoje ozime i jare forme ove biljne vrste, ali u Evropi dominiraju ozime sotre upravo zbog postizanja većih prinosa zrna i ulja po jedinici površine. Jedan od osnovnih preduslova za postizanje stabilnih i visokih prinosa uljane repice je svakako njena pravovremena i izbalansirana ishrana mineralnim đubrivima. Ona podrazumeva da biljka u svojim odgovarajućim fazama rasta i razvića bude obezbeđena sa dovoljnim količinama hraniva koja su joj tada i najneophodnija. Uljana repica za 1t odgovarajuće vegetativne mase i zrna najviše usvoji kalijuma (K) i azota (N) dok je usvajanje fosfora (P) manje.

Azot (N) je ključan elemenat koji treba da obezbedi dobar vegetativni porast i prinos. Fosfor (P) je veoma važan kod adekvatnog razvoja korenovog sistema, sinteze ulja i zajedno sa kalijumom (K) ima bitnu ulogu u otpornosti biljaka prema niskim temperaturama i njihovom kvalitetnom prezimljavanju. Kod uljane repice posebno bi trebalo istaći značaj još jednog makroelementa, a to je sumpor (S). Ovaj elemenat je jedan od ključnih u sintezi ulja, hlorofila, ali je veoma važan i sa aspekta povećanja tolerantnosti biljaka na stresne uslove.

Količine mineralnih đubriva koje unosimo svakako treba bazirati na osnovu agrohemijskih analiza zemljišta, planiranih prinosa, ali i potreba biljaka za pojedinim hranivima, što će predstavljati osnovu za njihovu efikasnu i racionalnu primenu. Tehologija đubrenja podrazumeva primenu celokupnih količina fosfora (P) i kalijuma (K) pod osnovnu obradu, dok se 1/3 planiranih količina azota (N) unosi predsetveno. Kod primenenjenih količina azota (N) u jesen treba biti obazriv, jer prevelike količine ovog elementa mogu uticati na veću bujnost useva i slabiju otpornost na niske temperature. Preostala količina azota dodaje se kroz prolećnu prihranu. Treba napomenuti da su potrebe uljane repice za svim hranivima, a pogotovu za azotom (N) najveće upravo u fazama od početnog prolećnog porasta pa do cvetanja. Da bi se obezbedili povoljni uslovi za regeneraciju useva i njegov dalji intezivan razvoj, prvu prihranu treba obaviti rano u proleće, obično u fazi buđenja vegetacije sa 60-70% od planirane količine azota (N), dok drugu prihranu treba obaviti preostalom količinom azota (N) u momentu intenzivnog porasta biljaka i formiranja stabla.

Razlozi za primenu – AmoSulfan

Prolećnoj prihrani useva azotnim đubrivima treba posvetiti pažnju kao i jesenjem đubrenju. Za ovu namenu je posebno pogodan proizvod iz PREMIUM proizvodne linije Elixir Zorke AmoSulfan koji sadrži 20% azota (N) i 24% sumpora (S). Azot (N) se nalazi u amonijačnoj formi i ima produženo dejstvo, jer se amonijačni jon postepeno oslobađa u zemljištu. Sumpor (S) se nalazi u sulfatnoj formi i direktno je dostupan biljkama, samim tim pozitivno utiče na povećanje kvantiteta i kvaliteta prinosa.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NPK 6:12:24 + 6% S

Proizvod NPK 6:12:24 + 6% S po svom odnosu hraniva predstavlja dobro izbalansiranu formulaciju za postizanje kvalitetnih i visokih prinosa svih kaliofilnih biljaka tj. biljaka koje imaju veće potrebe za kalijumom (K) . Ova formulacija je takođe pogodna za korišćenje na zemljištima u kojima se javlja nedostatak kalijuma (K). Azot (N) se nalazi u amonijačnom obliku, fosfor (P) odlikuje dobra vodorastvorljivost, a prisustvo sumpora (S) pozitivno utiče na veću tolerantnost biljaka na nepovoljne uslove spoljašnje sredine. Primenom đubriva NPK 6:12:24 + 6% S omogućavamo gajenim usevima ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NutriVeg

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – Elixir Basic linije

NPK 16:16:16
NPK 8:15:15

Pogledajte proizvode