Primjena mineralnih gnojiva u ishrani uljane repice

Uljana repica predstavlja ratarsku kulturu koja danas ima trend povećanja površina na kojima se uzgaja kako u svjetu tako i kod nas u regiji. Postoje ozime i jare ove biljne vrste, ali u Europi dominiraju ozime sorte upravo zbog postizanja većih prinosa zrna i ulja po jedinici površine. Jedan od osnovnih preduvijeta za postizanje stabilnih i visokih prinosa uljane repice je svakako njena pravovremena i izbalansirana ishrana mineralnim gnojivima. Ona podrazumjeva da biljka u svojim odgovarajućim fazama rasta i razvoja bude osigurana sa dovoljnim količinama hranjiva koja su joj tada i najpotrebnija. Prema podacima u literaturi uljana repica za 1t odgovarajuće vegetativne mase i zrna najviše usvoji kalija i dušika dok je usvajanje fosfora nešto manje.

Dušik (N) je svakako ključan element koji treba da osigura dobar vegetativni porast i prinos. Fosfor (P) je veoma važan kod adekvatnog razvoja korijenovog sustava, sinteze ulja i zajedno sa kalijom (K) ima bitnu ulogu u otpornosti biljaka prema niskim temperaturama i njihovom kvalitetnom prezimljavanju. Kod uljane repice posebno bi trebalo istaknuti značaj još jednog makroelementa, a to je sumpor (S). Ovaj element je jedan od ključnih u sintezi ulja, klorofila, ali je veoma važan i sa aspekta povećanja tolerantnosti biljaka na stresne uvjete.

Količine mineralnih gnojiva koje unosimo svakako treba bazirati na osnovu agro-kemijskih analiza zemljišta, planiranih prinosa, ali i potreba biljaka za pojedinim hranjivima, što će predstavljati osnovu za njihovu efikasnu i racionalnu primenu. Tehnologija ishrane podrazumjeva primjenu cjelokupnih količina fosfora (P) i kalija (K) pod osnovnu obradu, dok se 1/3 planiranih količina dušika (N) unosi predsjetveno. Kod primenenjenih količina dušika (N) u jesen treba biti oprezan, jer prevelike količine ovog elementa mogu utjecati na veću bujnost usjeva i slabiju otpornost na niske temperature. Preostala količina dušika dodaje se kroz proljetnu prihranu. Treba napomenuti da su potrebe uljane repice za svim hranjivima, a pogotovu za dušikom (N) najveće upravo u fazama od početnog proljetnog porasta pa do cvjetanja. Da bi se osigurali povoljni uvjeti za regeneraciju usjeva i njegov daljnji intezivan razvoj, prvu prihranu treba obaviti rano u proljeće, obično u fazi buđenja vegetacije sa 60-70% od planirane količine dušika, a drugu u momentu porasta u stablo sa preostalom količinom dušika.

Preporučene formulacije i količine primjene:

Proizvodni asortiman tvornice mineralnih gnojiva Elixir Zorka obuhvaća paletu različitih formulacija koje svojim odnosom hranivih elemenata odgovaraju zahtevima proizvodnje uljane repice. Najizraženije zahteve ova biljna vrsta ima prema kaliju (K), iz tog razloga su u tehnologiju proizvodnje uvršćene formulacije koje imaju izraženiji udio kalija. Prema svom sastavu iz palete Elixir Zorke posebno se izdvajaju NPK 6:12:24 + 6% S, NPK 7:20:30 + 3% S i PK 20:30 + 6% Ca, koje po svom odnosu hraniva predstavljaju dobro izbalansirane formulacije za postizanje kvalitetnih i visokih prinosa uljane repice. Ove formulacije su također pogodne za uljanu repicu na zemljištima u kojima se javlja nedostatak kalija (K).

Razlozi za primjenu – NPK 6:12:24 + 6% S, NPK 7:20:30 + 3% S i PK 20:30 + 6% Ca

Primjenom gnojiva NPK 6:12:24 + 6% S, NPK 7:20:30 + 3% S i PK 20:30 + 6% Ca iz Elixir BASIC linije omogućavamo uljanoj repici brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost usjeva. Takve biljke su mnogo tolerantnije na nepovoljne klimatske uvijete, ostvaruju veće, stabilnije prinose i osiguravaju sigurnost u poljoprivrednoj proizvodnji.

NPK 6:12:24 NPK 7:20:30 PK 20:30

Razlozi za primjenu – NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S

Proizvođačima čije su navike da u proizvodnji koriste gnojiva sa ujednačenim sadržajem fosfora i kalija, Elixir Zorka preporučuje upotrebu gnojiva NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S.
Primjenjuje se u velikom broju kultura zbog toga što se njime postiže razvoj brzog, ujednačenog porasta i veća fizička stabilnost usjeva. Preporučuje se prije svega na zemljištima koja su podjednako osigurana sa fosforom (P) i kalijom(K). Zbog sadržaja kalcija (Ca) formulacija NPK 8:15:15 + 3% Ca +9% S pogoduje i zemljištima kisele reakcije.

NPK 8:15:15

Većina navedenih formulacija sadrže sve neophodne makroelemente dušik (N), fosfor (P), kalij (K) i sumpor (S) kao važnan sekundarni element. Sadržaj dušika (N) je u amonijskom obliku, koji je pored svoje visoke efikasnosti daleko otporniji na gubitke u zemljištu ispiranjem. Formulacije odlikuje dobra topivost i pristupačnost fosfora (P). Fosfor (P) ima važnu ulogu u razvoju snažnijeg korjenovog sustava prisutan je u procesima transporta energije unutar biljaka. Što se tiče kalija (K) jedna od uloga je da regulira i održava vodni režim i stabilnost kod biljaka (poljegajne) i time utječe na veću tolerantnost istih prema stresnim uvjetima naročito suši. Prisutnost sumpora (S) utječe pozitivno na usvajanje dušika, brojne enzimske procese, sintezu proteina, skroba, ulja, masti, vitamina i veću tolerantnost biljaka na nepovoljne vanjske uvjete.

Količine primjene:

NPK 6:12:24 + 6% S 250 – 450 kg/ha
NPK 7:20:30 + 3% S 200 – 400 kg/ha
PK 20:30 + 6% Ca 200 – 400 kg/ha
NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S 300 – 450 kg/ha