Ekologija

Zaštita životne sredine jedan je od glavnih prioriteta naše kompanije. Ona je jedan od najbitnijih segmenata strategije održivog razvoja kompanije.

Elixir Zorka se opredelia za koncept održivog razvoja u mnogim područjima svog poslovanja, podrazumevajući obavezno uključivanje socijalnih, kulturnih i ekoloških aspekata u proces donošenja poslovnih odluka, posebno kada su u pitanju dugoročni efekti po životnu sredinu.

Zaštita životne sredine podrazumeva kompleksan, sistemski pristup, pa se pri projektovanju industrijskih operacija i procesa teži sistemskim rešenjima.

Zaštita životne sredine je svakodnevna obaveza svih naših zaposlenih.

Korisni linkovi:

Politika zaštite životne sredine Elixir Zorke

  • Integrisan pristup zaštiti životne sredine uz poštovanje svih važećih zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja ljudi, kao i materijalnih dobara;
  • Kontinuirano praćenje, merenje i prevencija u cilju sprečavanja emisije zagađujućih materija u životnu sredinu, bilo da je u pitanju vazduh, voda ili zemlјište;
  • Sprovođenje mera koje se odnose na sistem upravljanja bezbednošću;
  • Smanjenje korišćenja voda kao prirodnog resursa recirkulacijom vode u procesu proizvodnje koji ne generiše otpadne vode
  • Unapređenje upravlјanja svim tokovima otpada, poštujući hijerarhiju upravljanja otpadom definisanu kroz Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom, sa posebnim akcentom na prevenciju generisanja otpada;