Poslovni podaci

Identifikacija privrednog društva
Matični broj:20564849
Poreski identifikacioni broj PIB:106257426
PDV Broj:477557550
Pun naziv privrednog društva:PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU MINERALNIH ĐUBRIVA ELIXIR ZORKA- MINERALNA ĐUBRIVA DOO ŠABAC
Skraćeni naziv privrednog društva:ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA
Ime i prezime ovlašćenog lica:DRAGOLJUB PAVLOVIĆ
Podaci o sedištu: HAJDUK VELJKOVA 1, 15000 ŠABAC
Mesto i opština: ŠABAC, ŠABAC
Broj telefona: +381 (0) 15 352 707
Broj fax-a: +381 (0) 15 352 7151
E-mail:
Osnovna delatnost društva
Opis šifre delatnosti:Proizvodnja veštačkog đubriva i azotnih jedinjenja
Šifra delatnosti:2015