NP 16:20

AZOT (N) ukupan 16%
Amonijačni azot 16%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 20%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 17,5%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 13,5%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 12%
Bor (B) rastvorljiv u vodi 0,05%

NP 16:20 + 12% S + 0,05% B je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži makroelemente azot (N) i fosfor (P), sekundarni makroelement sumpor (S), kao i mikroelement bor (B) koji je ključan u brojnim fiziološkim procesima u biljci od kojih zavisi njen rast, razviće i cvetanje. Zavaljujući odgovarajućem odnosu azota (N) i fosfora (P) ova formulacija je odlična za primenu u strnim žitima.

Preporučena primena:
 • Pšenica 250 – 400 kg/ha
 • Ječam 250 – 400 kg/ha
 • Raž 250 – 400 kg/ha
 • Kukuruz 250 – 500 kg/ha
 • Suncokret 250 – 400 kg/ha
 • Pašnjaci 300 – 500 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Maksimalna dostupnost neophodnih hranljivih elemenata za rast i razvoj biljke
 • Idealan odnos azotne i fosforne komponente za startnu primenu
 • Dobra iskorišćenost fosfora (P) u vegetacionom periodu
 • Pospešuje proces mineralizacije organske materije
 • Omogućava biljkama visoku adaptibilnost na nepovoljne vremenske uslove