NPK 7:21:21

AZOT (N) ukupan7%
Amonijačni azot7%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan21%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi19%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi14,7%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi21%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi4%
Cink (Zn) ukupan0,05%

NPK 7:21:21 + 4% S + 0,05% Zn je kompleksno mineralno đubrivo iz proizvodne linije Elixir Basic. Ovo đubrivo pored primarnih makroelemenata, sadrži i sekundarni element sumpor i mikroelement cink.

Razlozi za primenu:

  • Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za fosforom i kalijumom
  • Visoka efikasnost u primeni amonijačnog oblika azota
  • Veća iskorišćenost fosfora i kalijuma u godini primene
  • Sadržaj cinka (Zn) pozitivno utiče na sintezu biljnih hormona (auksina) ,hlorofila i ugljenih hidrata
  • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimatsku aktivnost biljaka, ali je ključan i u metabolizmu azota u biljkama
  • Značajno utiče na formiranje kvalitativnih i kvantitativnih osobina ploda
  • Obezbeđuje kontinuirano i ciljano snabdevanje biljaka sa visokopritupačnim hranivima