SuperStart NP 10:40

Super Start NP 10:40 + 5% S +1% Zn
SUPER START NP 10:40
AZOT (N) ukupan 10%
Amonijačni azot 10%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 40%
Fosfor pentoksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 36%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 5%
Cink (Zn) ukupan 1%

Super Start NP 10:40 + 5% S +1% Zn je mikrogranulisano đubrivo koje stimuliše rast biljaka u početnim fazama razvoja. Zahvaljujući visokom sadržaju fosfora i prisustvu cinka, deluje značajno na rast korenovog sistema i bolje ukorenjavanje biljke.
Super Start omogućava gajenoj biljci da prevaziđe stresne uslove koji se mogu pojaviti u početnim fazama razvoja i ostaviti značajnije posledice na biljku I očekivani prinos.
Ekonomski efekat Super Start đubriva je uočljiv već prve godine primene, naročito u limitiranim uslovima za razvoj mlade biljke.

Super Start se primenjuje zajedno sa setvom uz pomoć uređaja za deponovanje mikrogranula koji se nalaze na sejalici. Preporučen način primene je unošenjem direktno u red sa semenom, a u odredjenim uslovima može se upotrebljavati i fizičkim mešanjem sa zemljišnim insekticidima.

Preporučena primena:
 • Kukuruz 25 – 30 kg/ha
 • Uljana Repica 25 – 40 kg/ha
 • Soja 25 – 30 kg/ha
 • Suncokret 25 – 30 kg/ha
 • Šećerna Repa 25 – 35 kg/ha
 • Sitna Žita 20 – 40 kg/ha
 • Povrće 20 – 60 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Pospešuje i ubrzava početni rast mlade biljke
 • Pomaže biljkama da formiraju razvijen i moćan korenov sistem
 • Efikasnije nicanje i veći broj biljaka po jedinici površine
 • Smanjuje negativne efekte patogena koji utiču na rast i razvoj biljaka
 • Visoka efikasnost iskorišćenja hraniva iz Super Starta u godini primene
 • Bolje iskorišćenje hraniva iz rezerve zemljišta
 • Bolje iskorišćenje rezerve vode iz zemljišta
 • Značajno ublažava negativan uticaj hladnih i vlažnih zemljišta na usvajanje hranljivih elemenata
 • Bržim početnim rastom, gajena biljka zasenjuje korovske biljke smanjujući negativan uticaj korova na gajenu biljku
 • Povoljno utiče na dužinu nalivanja zrna
 • Povećava kvalitet proizvoda
 • Poboljšava skladišne osobine proizvoda