Elixir Supreme 0:15:30

FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 15%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 12%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 11%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 30%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 11%

Proizvod PK 15:30 + 11% S predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo koje sadrži makro elemente fosfor (P) I kalijum (K), kojim obezbeđujemo biljkama veći deo najbitnijih hraniva u toku proizvodnog ciklusa. Pored osnovnih makroelementa: fosfora (P) i kalijuma (K), formulacija je obogaćena i sekundarnim makro elementom sumporom (S).

Preporučena primena:
 • Povrće 400 – 800 kg/ha
 • Luk 400 – 700 kg/ha
 • Voće 350 – 600 kg/ha
 • Višnja 400 – 600 kg/ha
 • Vinova loza 350 – 600 kg/ha
 • Duvan 300 – 500 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hraniva
 • Fosforna komponenta (P) visoke vodorastvorljivosti je u pogodnom obliku za usvajanje
 • Kalijum (K) je na sulfatnoj osnovi (SOP) što proizvod čini odličnim rešenjem za primenu u usevima osetljivim na hlor (Cl)
 • Pogodna formulacija za biljne vrste koji imaju naglašenu potrebu za fosforom (P) a naročito kalijumom (K)
 • Kalijum (K) u formulaciji doprinosi boljoj tolerantnosti biljaka na stresne uslove, efikasnijem regulisanju vodnog bilansa i prometa ugljenih hidrata, što doprinosi postizanju viših i kvalitetnijih prinosa
 • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimsku aktivnost biljaka, ali je ključan i u metabolizmu azota (N) u biljkama
 • Značajno utiče na formiranje kvalitatativnih i kvantitativnih osobina ploda
 • Obezbeđuje kontinuirano i ciljano snabdevanje biljaka sa visokopristupačnim hranivima