Elixir Supreme 12:12:17

AZOT (N) ukupan12%
Amonijačni azot12%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi12%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi10,5%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi17%
Magnezijum-oksid (MgO) ukupan2%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi14%
Bor (B) ukupan0,02%
Cink (Zn) ukupan0,01%

Proizvod NPK 12-12-17 predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo koje sa specifičnim odnosom hraniva omogućava izbalansiranu ishranu za veliki broj biljnih vrsta na svim tipovima zemljišta.

Razlozi za primenu:

  • Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hraniva
  • Azot (N) u amonijačnoj formi se direktno usvaja od strane biljaka i teže se spira iz zemljišta
  • Fosforna komponenta (P) visoke vodotopivosti u pogodnom obliku za usvajanje
  • Kalijum (K) na sulfatnoj osnovi, što proizvod čini odličnim rešenjem za primenu u usevima osetljivim na hlor (Cl)
  • Pogodna formulacija za biljne vrste koji imaju naglašenu potrebu za kalijumom
  • Kalijum (K) u formulaciji doprinosi boljoj tolerantnosti biljaka na stresne uslove, efikasnijem regulisanju vodnog bilansa i prometa ugljenih hidrata, sto doprinosi postizanju visih i kvalitetnijih prinosa
  • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimsku aktivnost biljaka, ali je ključan i u metabolizmu azota u biljkama
  • Prisustvo cinka (Zn) pospešuje sintezu biljnih hormona (auksina), hlorofila, ali i ugljenih hidrata