Elixir Supreme 12:12:17

AZOT (N) ukupan12%
Amonijačni azot12%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i vodi12%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi10,5%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi17%
Magnezijum-oksid (MgO) ukupan2%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi14%
Bor (B) ukupan0,02%
Cink (Zn) ukupan0,01%

Proizvod NPK 12-12-17 predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo koje sa specifičnim odnosom hraniva omogućava izbalansiranu ishranu za veliki broj biljnih vrsta na svim tipovima zemljišta.

Preporučena primena:
 • Povrće 400 – 1100 kg/ha
 • Krompir 800 – 1100 kg/ha
 • Mrkva 500 – 800 kg/ha
 • Voće 400 – 800 kg/ha
 • Vinova loza 400 – 700 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hraniva
 • Azot (N) u amonijačnoj formi se direktno usvaja od strane biljaka i teže se spira iz zemljišta
 • Fosforna komponenta (P) visoke vodotopivosti u pogodnom obliku za usvajanje
 • Kalijum (K) na sulfatnoj osnovi, što proizvod čini odličnim rešenjem za primenu u usevima osetljivim na hlor (Cl)
 • Pogodna formulacija za biljne vrste koji imaju naglašenu potrebu za kalijumom
 • Kalijum (K) u formulaciji doprinosi boljoj tolerantnosti biljaka na stresne uslove, efikasnijem regulisanju vodnog bilansa i prometa ugljenih hidrata, sto doprinosi postizanju visih i kvalitetnijih prinosa
 • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimsku aktivnost biljaka, ali je ključan i u metabolizmu azota u biljkama
 • Prisustvo cinka (Zn) pospešuje sintezu biljnih hormona (auksina), hlorofila, ali i ugljenih hidrata