Elixir Supreme 15:15:15

AZOT (N) ukupan 15%
Amonijačni azot 13,5%
Nitratni azot 1,5%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i vodi 15%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 14%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 15%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 12%

Proizvod NPK 15:15:15 + 12% S je je kompleksno, neorgansko, čvrsto mineralno đubrivo sa ujednačenim sadržajem osnovnih makroelemenata. Ovu formulaciju karakteriše fosfor (P) visoke vodorastvorljivosti (>90%), kalijum (K) u obliku kalijum sulfata što je čini pogodnom za primenu u velikom broju biljnih vrsta, pogotovu u onim koje pokazuju ostljivost na hlor (Cl) kao što su pojedine voćarske i povrtarske kulture. Prisustvo sumpora (S) uz ostale makroelemente direktno utiče na ostvarivanje kvalitetnijih i većih prinosa uz povećanje tolerantnosti biljaka na stresne uslove spoljašne sredine.

Preporučena primena:
 • Povrće 400 – 1100 kg/ha
 • Krompir 800 – 1100 kg/ha
 • Mrkva 500 – 800 kg/ha
 • Voće 400 – 800 kg/ha
 • Vinova loza 400 – 700 kg/ha
 • Kupus 600 – 1000 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hraniva što ovu formulaciju čini pogodnom za sve biljne vrste
 • Azot (N) u amonijačnoj formi se direktno usvaja od strane biljaka i otporniji je na gubitke ispiranjem iz zemljišta
 • Fosforna komponenta (P) je visoke vodorastvorljivosti (>90%) što omogućava njeno maksimalno iskorišćavanje od strane biljaka
 • Kalijum (K) na sulfatnoj osnovi (SOP), što proizvod čini odličnim rešenjem za primenu u usevima osetljivim na hlor (Cl)
 • Kalijum (K) u formulaciji doprinosi boljoj tolerantnosti biljaka na stresne uslove, efikasnijem regulisanju vodnog bilansa i prometa ugljenih hidrata, što doprinosi postizanju visokih i kvalitetnijih prinosa
 • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, metabolizam azota u biljkama, stimuliše enzimsku aktivnost i utiče na tolerantnost biljaka ka stresnim uslovima spoljašne sredine