Elixir Supreme 16:27:7

AZOT (N) ukupan16%
Amonijačni azot16%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i vodi27%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi25,7%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi7%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi9%
Bor (B) rastvorljiv u vodi0,1%
Cink (Zn) ukupan0,1%

Proizvod NPK 16:27:7 je kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo koje pored osnovnih hraniva azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K) uz dodatak sumprora (S), sadži i mikroelemente cink (Zn) i bor (B).

Preporučena primena:
 • Strna žita 200 – 400 kg/ha
 • Kukuruz 250 – 400 kg/ha
 • Soja 200 – 400 kg/ha
 • Uljana repica 250 – 400 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Sadrži sve neophodne makro i mikro elemente za uspešnu proizvodnju
 • Efikasniji azot u amonijačnom obliku
 • Naglašena fosforna komponenta maksimalne vodotopivosti
 • Namenjeno zemljištima sa srednjim i visokim sadržajem kalijuma
 • Prisustvo sumpora doprinosi povećanju kvaliteta proizvoda i efikasnijem usvajanju azota
 • Mikroelementi utiču na brojne fiziološke procese u biljkama: povećanju aktivnosti pojedinih enzima, sintezi hormona, hlorofila, kao i pospešivanju cvetanja i oplodnje biljaka
 • Formulacija odlično izblansirana za primenu u strnim žitima i kukuruzu