Elixir Supreme 6:8:24

AZOT (N) ukupan 8%
Amonijačni azot 6%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 8%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 5,2%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 24%
Magnezijum-oksid (MgO) ukupan 2%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 15%
Bor (B) ukupan 0,1%

Proizvod NPK 6:8:24 + 2% Mg + 15% S + 0,1% B predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makro elemente kojim obezbeđujemo potpunu ishranu gajenim biljkama u toku proizvodnog ciklusa. Pored osnovnih makroelementa: azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K), formulacija je obogaćena i sekundarnim makroelementima magnezijumom (Mg) i sumporom (S) kao I mikroelementom borom (B).

Preporučena primena:
 • Povrće 400 – 900 kg/ha
 • Luk 400 – 700 kg/ha
 • Mrkva 450 – 650 kg/ha
 • Šećerna repa 350 – 600 kg/ha
 • Duvan 350 – 500 kg/ha
 • Voće 400 – 700 kg/ha
 • Višnja 400 – 600 kg/ha
 • Borovnica 400 – 650 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hraniva
 • Azot (N) u amonijačnoj formi se direktno usvaja i ugrađuje u organsku materiju biljke, a ujedno je i otporniji na gubitke ispiranjem
 • Fosforna komponenta (P) visoke vodorastvorljivosti je u pogodnom obliku za usvajanje
 • Kalijum (K) je na sulfatnoj osnovi što proizvod čini odličnim rešenjem za primenu u usevima osetljivim na hlor (Cl)
 • Pogodna formulacija za biljne vrste koji imaju naglašenu potrebu za kalijumom
 • Kalijum (K) u formulaciji doprinosi boljoj tolerantnosti biljaka na stresne uslove, efikasnijem regulisanju vodnog bilansa i prometa ugljenih hidrata, što doprinosi postizanju viših i kvalitetnijih prinosa
 • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimsku aktivnost biljaka, ali je ključan i u metabolizmu azota u biljkama
 • Prisustvo mikroelemenata bora (B) neophodno je za odvijanje ključnih fizioloških procesa u biljkama koji utiču na krajnji kvalitet i visinu prinosa