Tehnologija proizvodnje i standardi

Proizvodnja Elixir Zorke obuhvata različite formulacije kompleksnih mineralnih đubriva najvišeg kvaliteta, sa visokom koncetracijom hranljivih materija, ujednačenom granulacijom i visokom vodotopivošću u zemljištu.

Prilikom projektovanja fabrike primenjena su najmodernija tehnološka rešenja, tako da fabrika u potpunosti  ispunjava domaće i  evropske standarde kvaliteta kao i najzahtevnije evropske ekološke normative. Ugrađena oprema i tehnologija je u skladu sa BAT zahtevima za proizvodnju NPK đubriva,a proizvodni procesi su usklađeni sa HAZOP sistemom analize.

Tehnologija

Kompleksna mineralna đubriva Elixir Zorke proizvode se hemijskom  reakcijom, koja se između tečnih komponenata odvija u cevnom reaktoru, ovom reakcijom formiraju se granule čiji je sadržaj hraniva lako usvojiv za sve biljne vrste u svim tipovima zemljišta.

Proces hemijske granulacije poseduje niz prednosti u odnosu na ostale dostupne tehnologije za proizvodnju mineralnih đubriva, kao što su:

  • Mogućnost dobijanja širokog asortimana NP, PK i NPK formulacija
  • Visok i ujednačen kvalitet granula u finalnom proizvodu

Elixir Zorka u proizvodnji mineralnih kompleksnih đubriva primenjuje DRUM DEN tehnologiju koja omogućava homogenost reakcione mase, visok stepen reaktivnosti i iskorišćenja aktivnih supstanci. Za proizvodnju mikrogranulisanih kompleksnih đubriva se primenjuju najnovije tehnologije:

  • Dust Prills Free (DPF) tehnologija koja sprečava pojavu čestica prašine u finalnom proizvodu
  • Mikrogran tehnologija je namenski projektovana za proizvodnju granula dimenzija 0,5-1,2 mm.

Standardi

Proizvodni procesi u fabrici mineralnih đubriva Elixir Zorka u Šapcu usklađeni su sa domaćim i evropskim regulativama za proizvodnju i promet mineralnih đubriva u Republici Srbiji, zemljama članicama EU i drugim zemljama koje su svoje propise uskladile sa EU, što se između ostalog odnosi na zahteve:

  • REACH Regulation EU 2007
  • EC FERTILIZER – EU Regulation (EC) No 2003/2003
  • Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta R. Srbije

Elixir Zorka je implementirala standarde ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 i SA 8000:2014. Završeni su postupci sertifikacije za ISO 9001, ISO 14001 i OHAS 18001.