Ishrana useva

Zemljište kao supstrat gajenja biljka predstavlja najveću hemijsku industriju na svetu. Pravilan rast i razvoj biljaka zahteva uravnoteženi balans hranljivih elemenata koji se nalaze u zemljištu.

Prema fiziološkoj ulozi hranljivi elementi dele se na makro (esencijalne) i mikroelemente.

Makroelemente je moguće podeliti na primarne i sekundarne makroelemente. Primarni makroelementi su oni bez kojih biljke ne mogu da rastu niti da se razvijaju. Bez njih biljke ne mogu da završe vegetativnu i reproduktivnu fazu svog životnog ciklusa i zbog toga ih u biljkama ima u većim količinama. Najznačajniji od njih su azot (N), fosfor (P) i kalijum (K).

Sekundarni makroelementi po ulozi su isti kao i primarni makroelementi, ali su biljkama potrebni u manjim količinama. Tu spadaju sumpor (S), magnezijum (Mg) i kalcijum (Ca) . Pojedini sekundarni elementi su dominantni u određivanju prinosa date kulture.

Mikroelementi su elementi čije prisustvo pojačava i nadopunjuje efekat makroelemenata,i njihovo prisustvo povoljno deluje na život biljaka. Tu spadaju bor (B), mangan(Mn), bakar (Cu), molibden (Mo), gvožđe (Fe) i cink (Zn). Njihovo prisustvo u pojedinim funkcijama metabolizma daje im važnu ulogu u procesu ishrane biljaka.

PRIMARNI MAKROELEMENTI

7 N Azot

AZOT je neophodan primarni makroelement i ne postoji proces u biljkama na koji azot ne utiče posredno ili neposredno. Ovaj element spada u grupu prinosnih elemenata, jer u značajnoj meri utiče na visinu prinosa i njegova ključna uloga se ogleda u proizvodnji hlorofila i sintezi proteina, tako da u velikoj meri utiče i na sam kvalitet proizvoda.

Azot se u zemljištu nalazi u obliku organskih i mineralnih jedinjenja. Organski azot se nalazi u humusu i njegova pristupačnost biljkama uslovljena je procesom mineralizacije.

Mineralni azot u zemljištu obuhvata amonijačni, nitratni i amidni azot, pri čemu biljka iz zemljišta najlakše usvaja azot u amonijačnom i nitratnom obliku:

  • Amonijačni azot – Pristupačan oblik koji biljka direktno ugrađuje u organsku materiju
  • Nitratni azot – Odmah je dostupan biljkama i vrlo brzo deluje
  • Amidni azot – Urea sadrži azot u amidnom obliku koji se u zemljištu postepeno pretvara u nitratni i amonijačni oblik, koji su zatim lako dostupni biljkama

Elixir Zorka kompleksna đubriva sadrže azot u amonijačnom i nitratnom obliku, čime obezbeđuju adekvatnu ishranu useva ovim makroelementom.

15 P Fosfor

FOSFOR spada u grupu primarnih makroelemenata, ima gradivnu ulogu jer ulazi u sastav mnogih organskih jedinjenja koja se nalaze u biljkama. Fosfor je veoma važan za procese oplodnje kod biljaka kao i za dobro ukorenjavanje i jačanje korenovog sistema. Biljke usvajaju fosfor za svo vreme rasta i razvoja, ali najintenzivnije na početku vegetacije. Za ishranu biljaka od značaja je količina lako pristupačnog (dostupnog ili ratvorljivog fosfora), a to je uglavnom fosfor koji se nalazi u zemljišnom rastvoru u obliku lako rastvorljivih soli.

Neka od Elixir Zorka kompleksnih mineralnih đubriva sadrže i do 95% vodorastvornog fosfora, čime se garantuje značajna količina pristupačnog i brzo usvojivog fosfora na svim tipovima zemljišta.

19 K Kalijum

KALIJUM spada u makro regulacione elemente i ne ulazi u sastav biljnih organskih jedinjenja. Kalijuma ima više u vegetativnim nego u reproduktivnim delovima, što je suprotno azotu i fosforu. On utiče na vodni režim biljaka, aktivira enzime, stimuliše rast mladog tkiva, podstiče rad fermenata, a sve to doprinosi većoj otpornosti biljaka na bolesti i poleganje.

Elixir Zorka kompleksna đubriva sadrže kalijum (izražen kao K2O) koji potiče iz kalijum – hlorida ili kalijum- sulfata, vodorastvoran je i lako pristupačan biljci.

SEKUNDARNI MAKROELEMENTI

20 Ca Kalcijum

Kalcijum spada u grupu neophodnih sekundarnih, regulacionih makroelemenata I odgovoran je za strukturnu i fiziološku stabilnost biljnog tkiva, deobu i rast ćelija. Kod voća i povrća, kalcijum je veoma bitan jer utiče na čvrstoću plodova i njihov kvalitet za potrebe čuvanja, skladištenja i transporta.

12 Mg Magnezijum

Magnezijum je ključni sekundarni makroelement za rast i razvoj biljaka jer je sastavni deo molekula hlorofila i u velikoj meri utiče na process fotosinteze. Prisustvo magnezijuma doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu biljnih useva.

16 S Sumpor

Sumpor se ubraja u grupu neophodnih makrohranljivih i konstitucionih elemenata. Ovaj sekundarni element je sastavni deo proteina i utiče na njihovu izgradnju u biljkama, a dalji značaj ovog elementa ogleda se kroz uticaj na pravilan razvoj biljaka, na bolje iskorišćavanje azota, povećanje otpornosti biljaka prema patogenim organizmima i na otpornost na stresne uslove kao sto su suše, visoke i niske temperature.

Elixir Zorka kompleksna mineralna đubriva obogaćena su sekundarni elementima i na taj način obezbeđuju kompletnu ishranu biljnih kultura u svim fazama razvića doprinoseći boljem kvalitetu samog proizvoda i povećanju prinosa.  

MIKROELEMENTI

5 B Bor

Bor je mikroelement neophodan za normalan razvoj i funkcionisanje generativnih organa, odnosno diferencijaciju cvetnih začetaka, cvetanja, oplodnju, zametanje i razvitak plodova. Pored drugih brojnih funkcija u biljakama, važnu ulogu ima i u sintezi i transportu ugljenih hidrata (šećera).

29 Cu Bakar

Bakar je mikroelement važan za funkcionisanje nekoliko enzima ključnih u oksidacionim procesima. Tako neposredno utiče na procese fotosinteze, disanja, sinteze proteina, prometu ugljenih-hidrata, formiranju lignina.

25 Mn Mangan

Mangan je mikroelement koji je izuzetno važan za fotosintezu, ima vodeću ulogu u hloroplastima i značajan je za asimilaciju i metabolizam azota.

26 Fe Gvožđe

Gvožđe učestvuje u brojnim životnim procesima biljaka: sintezi hlorofila, metabolizmu azota, disanju, fotosintezi. Potrebe za gvožđem su relativno male oko 1.500 – 2.000 grama po hektaru, ali je njegova dostupnost usled alkalnih – karbonatnih zemljišta ili zalivnih voda (pH >7) bitno smanjena.

20 Zn Cink

Cink je mikroelement koji doprinosi sintezi biljnih hormona (auksina) koji utiču na na rast i izduživanje ćelija. Učestvuje u nizu enzimatskih procesa koji utiču na fotosintezu, sintezu proteina itd.