AmoSulfan

Amonijačni azot 20%
Sumpor (S) ukupan 24%

AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota isparavanjem, ispiranjem i denitrifikacijom. Sa stanovišta biljke, fiksacija je takođe pozitivan proces jer se postepeno oslobođeni amonijačni jon ponaša kao sporodelujući izvor azota za biljke. Sumpor u ovom đubrivu utiče na bolje iskorišćavanje azota i povećanje njegovog sadržaja u biljkama. Primenom AmoSulfana značajno se poboljšava dostupnost i usvajanje fosfora ako se nalazi blokiran u zemljištu.

Preporučena primena:
 • Pšenica 200 – 400 kg/ha
 • Voće 250 – 550 kg/ha
 • Povrće 250 – 600 kg/ha
 • Uljana repica 250 – 500 kg/ha
 • Kukuruz 300 – 600 kg/ha
 • Šećerna repa 250 – 350 kg/ha
 • Suncokret 250 – 350 kg/ha
 • Soja 150 – 300 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Ukupno 44% aktivne materije – 20 % azota (N) i 24% sumpora (S)
 • Azot (N) je u amonijačnoj formi direktno dostupan biljkama za usvajanje, uz veću otpornost na gubitke ispiranjem
 • Amonijačni azot (N) se direktno ugrađuje u organsku materiju biljke uz manji utrošak energije
 • Sumpor (S) je u sulfatnoj formi koja je direktno dostupna biljkama za usvajanje
 • Prisustvo sumpora (S) utiče na veću efikasnost unetog azota, a njihova sinergija direktno utiče na visinu i kvalitet prinosa
 • Izuzetna vodorastvorljivost proizvoda pruža sigurnost u proizvodnji
 • Na alkalnim zemljištima pH vrednost dovodi na optimalni nivo
 • Snižavanjem pH vrednosti povećava se dostupnost postojećih hraniva u zemljištu, pre svega fosfora (P) i mikroelemenata
 • Izuzetno pogodna formulacija za biljke koje imaju veće potrebe za sumporom (S), kao što su: uljana repica, kupus, lukovi, leguminoze (grašak, boranija, lucerka, detelina), šećerna repa, krompir, paradajz i duvan