AmoSulfan

Amonijačni azot20%
Sumpor (S) ukupan24%

AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota isparavanjem, ispiranjem i denitrifikacijom. Sa stanovišta biljke, fiksacija je takođe pozitivan proces jer se postepeno oslobođeni amonijačni jon ponaša kao sporodelujući izvor azota za biljke. Sumpor u ovom đubrivu utiče na bolje iskorišćavanje azota i povećanje njegovog sadržaja u biljkama. Primenom AmoSulfana značajno se poboljšava dostupnost i usvajanje fosfora ako se nalazi blokiran u zemljištu.

Preporučena primena:
  • Pšenica 200 – 400 kg/ha
  • Voće 250 – 550 kg/ha
  • Povrće 250 – 600 kg/ha
  • Uljana repica 250 – 500 kg/ha
  • Kukuruz 300 – 600 kg/ha
  • Šećerna repa 250 – 350 kg/ha
  • Suncokret 250 – 350 kg/ha
  • Soja 150 – 300 kg/ha
Razlozi za primenu:
  • Preporučuje se za sve kulture, naročito za one koje su bogate ugljenim hidratima (kukuruz, ječam)
  • Izuzetno je pogodan za biljke koje imaju veće potrebe za sumporom, kao što su: uljana repica, kupus, lukovi, leguminoze (grašak, boranija, lucerka, detelina), šećerna repa, krompir, paradajz i duvan