Primena đubriva u proizvodnji paradajza

Paradajz je jednogodišnja biljka iz porodice pomoćnica, odnosno Solanaceae, i jedna je od najčešćih i ekonomski najznačajnijih povrtarskih vrsta koje se gaje u svetu. Gaji se u plastenicima, staklenicima i na otvorenom polju. Ozbiljna proizvodnja paradajza u današnje vreme je nezamisliva bez proizvodnje iz rasada dok se jedino industrijski paradajz još uvek gaji iz semena.

Intenzitet usvajanja kao i potrebe za hranivima zavise od rasta i razvoja. Na osnovu planiranog prinosa, tipa proizvodnje i plodnosti zemljišta, mineralna ishrana mora biti izbalansirana, jer u protivnom dolazi do antagonizma u usvajanju jona i pada prinosa. U intenzivnoj proizvodnji visoki prinosi i dobar kvalitet plodova postiže se korišćenjem kompleksnih mineralnih đubriva, zatim azotnih đubriva i na kraju korišćenjem vodotopivih đubrivima koja se primenjuju sistemom za navodnjavanje.

Neophodnim đubrenjem mineralnim đubrivima utiče se na ranostasnost, veličinu i kvalitet ploda, a samim tim i na visinu prinosa. Jedna tona ploda paradajza iznose 2,4 kg azota (N), 1 kg fosfora (P), 3,5-4 kg kalijuma (K). Sa prinosom od 60 t/ha ploda (što je u našim agro-ekološkim uslovima moguće ostvariti) paradajz iznosi sa površine od 1 ha, 144 kg azota, 54 kg fosfora, 210 kg kalijuma, 70-80 kg kalcijuma (Ca) i 70 kg magnezijuma (Mg).

Paradajz kao i većina povrtarskih kultura, od svih makroelemenata najviše zahteva kalijum (K). Njegova potrošnja je najintezivnija u vreme intenzivnog porasta biljke, cvetanja, zametanja i razvoja ploda. Kalijum (K) je jedan od glavnih činioca koji utiču na krupnoću i dobru obojenost plodova. Iz tog razloga se ova kultura svrstava u red kaliofilnih biljaka i neophodna je upotreba NPK đubriva koja imaju naglašen ovaj element. Posebnu pažnju treba obratiti na NPK đubriva koja sadrže kalijum na bazi kalijum-sulfata (SOP). Pri intenzivnoj upotrebi đubriva na bazi kalijum-hlorida može doći do nagomilavanja hlora (Cl) u zemljištu na čije prisustvo paradajz može negativno da reaguje. Kompanija Elixir Zorka iz svog asortimana proizvoda izdvaja nekoliko formulacija pogodnih za primenu u intenzivnoj proizvodnji paradajza.

Tehnologija đubrenja paradajza

Razlozi za primenu – Supreme NPK 12:11:18 + ME + TE (SOP)

Supreme NPK 12:11:18 + 3% MgO + 14% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE je kompleksno mineralno đubrivo vrhunskog kvaliteta koje se prvenstveno koristi za proizvodnju visoko profitabilnih kultura voća i povrća. Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hranljivih elemenata, a u njoj se nalaze svi neophodni makro (N, P, K, S i Mg) i mikroelementi (B, Zn, Fe, Mn) za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Najveća prednost je kalijum (K) u obliku kalijum-sulfata (SOP) koji je pogodan za đubrenje biljnih kultura osetljivih na hlor (Cl).

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NutriVeg

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – PK 20:30 + 6% Ca

Formulaciju PK 20:30 + 6% Ca odlikuje visoka vodorastvorljivost (90%) i pristupačnost fosfora (P), koji ima važnu ulogu u formiranju snažnog korenovog sistema i učestvuje u procesima transporta energije unutar biljaka. Kalijum (K) je zadužen za regulisanje i održavanje vodnog režima i pritiska kod biljaka čime utiče na veću tolerantnost prema stresnim uslovima, a naročito suši. Zbog sadržaja kalcijuma (Ca) formulacija PK 20:30 + 6% Ca pogoduje i zemljištima kisele reakcije, a kalcijum (Ca) kao sekundarni makroelement ulazi i u sastav ćelijskog zida što dodatno utiče na čvrstoću stabla i ostalih delova biljke.

Pogledajte proizvod
NutriBoost

Razlozi za primenu – NutriBOOST

NutriBOOST je mikrogranulisano đubrivo nove generacije, hemijskog sastava NP 10:45 + 5% S + 1% Zn sa implementiranim dodatkom koji sprečava blokadu fosfora (P) u zemljištu. Ovo je posebno važno na alkalnim-karbonatnim, ali isto tako i na kiselim zemljištima. U takvim sredinama lako dolazi do reakcije fosfora (P) sa elementima poput kalcijuma (Ca) ili gvožđa (Fe) i aluminijuma (Al) koji smanjuju njegovu rastvorljivost i pristupačnost biljkama. Korišćenjem NutriBOOST-a utiče se na bolji početni porast i razvoj mladih biljaka, a samim tim i na njihovu veću otpornost na stresne uslove spoljašnje sredine i stabilnost proizvodnje.

Pogledajte proizvod