Primena đubriva u proizvodnji kukuruza

Kukuruz je po površinama najrasprostranjeniji ratarski usev u Srbiji. Ozbiljna proizvodnja kukuruza zahteva kvalitetno i pravovremeno obavljanje svih agrotehničkih mera, kojima je neophodno obezbediti visoku i stabilnu proizvodnju. Svakako posebnu pažnju među agrothničkim merama treba posvetiti pravilnom đubrenju, odnosno unošenju hraniva, koje treba da obezbedi pravilan rast i razvoj biljaka. Unošenjem adekvatnih količina đubriva direktno utičemo na visinu prinosa, a samim tim i na rentabilnost proizvodnje. Veoma je važno raditi analize zemljišta i oslanjati se na njih kako bi imali tačne informacije o potrebnoj količini hraniva koje bi trebalo primeniti. Količine pojedinih hraniva i njihov odnos proizilaze iz nivoa plodnosti zemljišta i količine hraniva koje se iznose prinosom.

Kukuruz je biljna vrsta koja sa aspekta dinamike usvajanja hraniva u početku vegetacije pa sve do cvetanja intezivnije usvaja azot (N) i kalijum (K), dok je usvajanje fosfora (P) znatno ravnomernije.

Azot (N) je element koji svakako ima dominantan uticaj na prinos, ali prisustvo dovoljnih količina pre svega fosfora (P) i kalijuma (K) je neophodno za odvijanje ključnih fizioloških procesa koji utiču na fotosintezu, disanje, vodni bilans, zdravstveno stanje biljke i dr. Ovi procesi su u direktnoj korelaciji sa visinom i kvalitetom ostvarenih prinosa.

Sistem primene mineralnih đubriva u usevu kukuruza trebao bi biti povezan sa sistemom obrade, strukturom setve, đubrenjem za predusev, izborom hibrida, ali i sa zaoravanjem žetvenih ostataka.

Unošenje hraniva treba planirati tako da se u jesenjem periodu, sa osnovnom obradom zemljišta, primene celokupne količine fosfora (P) i kalijuma (K) (ili bar veći deo odnosno 2/3). Preporučljivo je da se u ovom periodu unese i jedan deo planirane količine azota (N), čija je uloga važna u procesima mineralizacije u zemljištu.

Ostatak planirane količine mineralnih đubriva treba uneti u proleće. Predsetveno se unose preostale količine fosfora (P) i kalijuma (K) (ukoliko nisu unete na jesen u punoj količini i to je otprilike oko 1/3), kao i preostale planirane količine azota (N). Jedan deo azota (N) se može ostaviti za prihranu, ukoliko se radi o takvoj tehnologiji proizvodnje.

Proizvodni asortiman fabrike mineralnih đubriva Elixir Zorka obuhvata paletu različitih formulacija koje svojim odnosom hranivih elemenata odgovaraju zahtevima proizvodnje kukuruza. Najizraženije zahteve ova biljna vrsta ima prema azotu (N) i kalijumu (K), ali ključnu ulogu u formiranju visokog prinosa pored azota ima fosfor (P). S obzirom da je azot (N) činilac koji se nezavisno od ostalih makroelemenata primenjuje u usevu kukuruza, u tehnologiju proizvodnje treba uvrstiti formulacije koje imaju izraženiji udeo fosfora (P) i kalijuma (K).

Primenom đubriva NPK 6:24:12 + 2% Ca + 6% S + 0,05 Zn, NutriMAP, NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S i NPK 16:16:16 + 10% S omogućavamo usevu kukuruza brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva. Takve biljke su mnogo tolerantnije na nepovoljne klimatske uticaje, ostvaruju veće, stabilnije prinose i obezbeđuju sigurnost u poljoprivrednoj proizvodnji.

Razlozi za primenu – NPK 6:24:12 + 2% Ca + 5% S + 0,05 Zn

Po svom odnosu hraniva formulacija NPK 6:24:12 + 2% Ca + 5% S + 0,05 Zn predstavlja odlično izbalansiranu formulaciju za postizanje kvalitetnih i visokih prinosa kukuruza. Azot (N) je u amonijačnom obliku, koji je pored svoje visoke efikasnosti daleko otporniji na gubitke u zemljištu, naročito ispiranjem. Fosfor (P) ima važnu ulogu u razvoju snažnijeg korenovog sistema i učestvuje u procesima transporta energije unutar biljaka. Uloga kalijuma (K) jeste regulisanje i održavanje vodnog režima i pritiska kod biljaka čime utiče na veću tolerantnost prema stresnim uslovima, a naročito suši. Makroelementi sumpor (S) i kalcijum (Ca) i mikroelement cink (Zn) dodatno podstiču brojne fiziološke procese u biljci.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NutriMAP

Formulacija NutriMAP NP 10:40 + 2% Ca + 4% S + 0,1% Zn pripada PREMIUM liniji proizvoda Elixir Zorke. Ovu formulaciju karakterišu odlično izbalansiran odnosom azota (N) i fosfora (P), posebno je pogodna za primenu na zemljištima koja karakteriše nedostatak fosfora (P). Primenom ove formulacije omogućavamo kukuruzu brže nicanje, ukorenjavanje i razvoj ujednačenog porasta. NutriMAP značajno utiče na visinu prinosa, a samim tim i na veću sigurnost poljoprivredne proizvodnje.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S

Formulacija NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S se primenjuje u velikom broju kultura zbog svoje specifičnosti i ujednačenog odnosa hraniva.  Preporučuje se pre svega na zemljištima koja su podjednako obezbeđena fosforom (P) i kalijumom (K). Zbog sadržaja kalcijuma (Ca) pogoduje i zemljištima kisele reakcije. Azot (N) se nalazi u amonijačnom obliku što značajno utiče na manje gubitke ispiranjem. Primenom formulacije NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S omogućavamo kukuruzu brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NPK 16:16:16 + 10% S

Proizvođačima čije su navike da u proizvodnji koriste đubriva sa ujednačenim sadržajem azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K), Elixir Zorka preporučuje upotrebu standardne formulacije NPK 16:16:16 + 10% S. Fosfor (P) iz ove formulacije odlikuje visoka vodorastvorljivost od čak 90%, što izuzetno povoljno utiče na rast i razvoj korenovog sistema biljke. Prisustvo sumpora (S) dodatno pozitivno utiče na usvajanje azota (N), i brojne enzimske procese, sintezu proteina, skroba, ulja, masti, vitamina i veću tolerantnost biljaka na nepovoljne uslove spoljašnje sredine.

Pogledajte proizvod