Primena đubriva u proizvodnji cvekle

Na uspešnu proizvodnju i kvalitet korena cvekle utiče veliki broj faktora, poput kvaliteta zemljišta, pravilnog izbora parcele, plodoreda, agrotehnike gde spada i primena mineralnih đubriva.

Kada se govori o cvekli ona ima visoke potrebe za hranivima, a prema podacima iz domaće literature sa 10 t korena iznese oko 30 kg azota (N), 10 -15 kg fosfora (P) i oko 50 kg kalijuma (K). Akcenat u potrebama je svakako na kalijumu (K) i azotu (N) koji su veoma važni za kvalitet i prinos korena. Iako su potrebe za fosforom (P) nešto manje on je i te kako važan za pravilan razvoj korena kako u početnim, tako i u kasnijim fazama. Kod primene azota (N) treba biti obazriv, jer veće količine mogu narušiti kvalitet korena i dovesti do nakupljanja štetnih nitrata.

U tehnologiji đubrenja najčešće se sa osnovnom obradom od planiranih ukupnih količina unosi do 2/3 fosfora (P) i kalijuma (K) i do 1/2 azota (N), a preostale količine se primenjuju predsetveno, sa jednim delom azota (N) u prihrani. U proizvodnji cvekle važno je obezbediti da ona tokom cele vegetacije raspolaže dovoljnim količinama lakopristupačnih hraniva koja će obezbediti nesmetan rast i razvoj korena, a samim tim visoke i stabilne prinose.

Za uspešno đubrenje kompanija Elixir Zorka preporučuje nekoliko svojih formulacija koja omogućavaju postizanje visokih i stabilnih prinosa cvekle.

Tehnologija đubrenja cvekle

Razlozi za primenu – Supreme NPK 12:11:18 + ME + TE (SOP)

Supreme NPK 12:11:18 + 3% MgO + 14% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE je kompleksno mineralno đubrivo vrhunskog kvaliteta koje se prvenstveno koristi za proizvodnju visoko profitabilnih kultura voća i povrća. Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hranljivih elemenata, a u njoj se nalaze svi neophodni makro (N, P, K, S i Mg) i mikroelementi (B, Zn, Fe, Mn) za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Najveća prednost je kalijum (K) u obliku kalijum-sulfata (SOP) koji je pogodan za đubrenje biljnih kultura osetljivih na hlor (Cl).

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NutriVeg

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NPK 6:12:24 + 6% S

Formulaciju NPK 6:12:24 + 6% S po svom odnosu hraniva predstavlja dobro izbalansiranu formulaciju za postizanje kvalitetnih i visokih prinosa svih kaliofilnih biljaka tj. biljaka koje imaju veće potrebe za kalijumom (K) . Ova formulacija je takođe pogodna za korišćenje na zemljištima u kojima se javlja nedostatak kalijuma (K). Azot (N) se nalazi u amonijačnom obliku, fosfor (P) odlikuje dobra vodorastvorljivost a prisustvo sumpora (S) pozitivno utiče na veću tolerantnost biljaka na nepovoljne uslove spoljašnje sredine. Primenom đubriva NPK 6:12:24 + 6% S omogućavamo gajenim usevima ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – AmoSulfan

AmoSulfan 20%N +24%S spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota ispiranjem.

Pogledajte proizvod